Zihinsel Engelli Destek Eğitim Programı
Zihinsel Engelli Destek Eğitim Programı
Zihinsel işlevleri bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan bireylere 18.12.2008 tarih ve 286 sayılı TTKB kararı ile Zihin Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır.

 • Dikkat: Zihinsel yetersizliği olan bireylerde dikkat problemler yaygın olarak görülmektedir. Bireyin öğrenme problemlerinin önemli bir bölümü  dikkat problemlerinden kaynaklanmaktadır.
 
 • Bellek: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatırlamada güçlük çeker. Görsel ve işitsel algıları zayıftır. Bellekle ilgili yaşadıkları en önemli problemleri öğrendikleri bilgileri kısa bellekten uzun süreli belleğe aktarmada yaşamalarıdır. Genelleme yapmakta zorlanırlar, kazandıkları bilgileri ilişkilere göre  gruplamada güçlük çekerler.
 
 • Öğrenme: Zihinsel yetersizliği olan bireyler akranları gibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederler. Ancak  akranlarından farkı öğrenmenin hızındadır. Öğrenme hızları daha yavaştır.
 
 • Dil Gelişimi: Zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve konuşmayı zihinsel yetersizliği olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geçerek edinirler. Ancak bu basamaklardan geçiş hızları daha yavaştır.
 
 • Akademik Başarı: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin başarısızlıkları daha çok okuma-yazmada,okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya çıkmaktadır. Soyut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrenirler.
 
 • Sosyal Gelişim: Zihinsel yetersizliği olan bireylerde sosyal ilişkilerde kendilerini grupta kabul ederek becerileri azdır. Arkadaşlık etmede sıklıkla  problem yaşarlar. Benlik kavramları genellikle zayıftır.
 
 • Psiko-motor Gelişimi: Zihinsel yetersizliği olan bireylerde psiko-motor gelişimi (boy- kilo) yaşıtlarına göre daha geridir.

Yukarda belirtilen problemleri yaşayan bireylere zihinsel engelli birey destek eğitim programını uygulayarak amacımız;
1- Bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarını,
2- Öz bakım ve günlük yaşam becerileri kazanmalarını,
3- Psiko-motor becerilerini geliştirmelerini
4- Dil konuşma becerilerini geliştirmelerini,
5- Okuma ve yazma, okuduğunu anlama, temel aritmetik becerileri geliştirmelerini,
6- Sosyal ve toplumsal becerilerini geliştirmelerini
7- Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Bireysel Eğitim
- Grup Eğitimi
- Fizyoterapi
- Aile Eğitimi ve Danışmanlık
- Bedensel Engelli Birey Destek Eğitim Programı
- Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
- İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
 
 
Pro WEB